niedladelfinarium.pl niedladelfinarium.pl - NIE! dla delfinarium

niedladelfinarium.plWebsite Profile

Title: NIE! dla delfinarium
Keywords:
Description:NIE! dla delfinarium NIE! dla delfinarium Menu Skip to content Aktualno?ci O kampanii O nas Warunki w delfinarium Fakty i mity na temat niewoli delfinów Zdaniem ekspertów Wspieraj? nas Media Informacj
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

niedladelfinarium.pl Information

Website / Domain:niedladelfinarium.pl
Website IP Address:89.161.170.122
Domain DNS Server:dns.home.pl,dns3.home.pl,dns2.home.pl

niedladelfinarium.pl ranks

Alexa Rank:14429782
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

niedladelfinarium.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$8,414
Daily Revenue:$23
Monthly Revenue:$691
Yearly Revenue:$$8,414
Daily Unique Visitors:2,121
Monthly Unique Visitors:63,630
Yearly Unique Visitors:774,165

niedladelfinarium.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server IdeaWebServer/v0.80
Date Mon, 15 Oct 2018 08:29:05 GMT

niedladelfinarium.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

niedladelfinarium.pl Similar Website

Domain WebSite Title
mediamrakt.pl Media Mrakt – nie dla idiotów
ndie.pl Nie dla islamizacji Europy | NDIE.PL
dlakreatywnychinietylko.pl Dla kreatywnych i nie tylko
niedlaatomuwlubiatowie.pl NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE
delfinarium-zoo-duisburg.de Delfinarium Zoo-Duisburg
selwomarina.es Selwo Marina Delfinarium
mototrendy.pl mototrendy | MotoTrendy – nie tylko dla pasjonatów
naukarysowania.com Nauka rysowania dla dzieci i nie tylko
4lady.pl 4lady.pl-portal dla kobiet i nie tylko
jazdamarzen.pl Prezenty motoryzacyjne nie tylko dla facetów - JazdaMarzen.pl
iwiedza.net ::: Iwiedza ::: Fizyka nie dla pesymist?w :::
sarenka.eu Sarenka.eu - meble dla dzieci i nie tylko...
niedlaidiotow.pl wielkie Nie! dla idiot?w! - blog ;)
notarialnie.com Notarialnie.com - Blog prawniczy dla nie-prawników
fsl24.pl FSL24: - Profesjonalne strony dla "NIE-Informatyków"!
mamafit.pl MamaFit - blog nie tylko dla fit mam
elektrotrendy.pl ElektroTrendy.pl | Czasopismo dla elektryków i nie tylko…
designdladzieci.com Design dla dzieci i nie tylko...

niedladelfinarium.pl Alexa Rank History Chart

niedladelfinarium.pl aleax

niedladelfinarium.pl Html To Plain Text

NIE! dla delfinarium NIE! dla delfinarium Menu Skip to content Aktualno?ci O kampanii O nas Warunki w delfinarium Fakty i mity na temat niewoli delfinów Zdaniem ekspertów Wspieraj? nas Media Informacje w mediach List otwarty do Inwestora mszczonowskiego delfinarium Informacje dla mediów Jak mo?esz pomóc Petycja Kontakt ENG Nie b?dzie delfinarium w Mszczonowie Z wielk? rado?ci? ju? oficjalnie dzielimy si? z Wami dobrymi wiadomo?ciami! Miejmy nadziej?, ?e to koniec chorego pomys?u delfinarium w Mszczonowie… Jak donosi Mszczonow24h.pl: ,,Firma (inwestor mszczonowskiego delfinarium – przyp. aut.) nie uzyska?a zgody na transport delfinów. W zapisach aktu notarialnego by?y zapisy, ?e je?li inwestor nie zrealizuje inwestycji gmina t? nieruchomo?? mo?e kupi?. Inwestor wyst?pi? do gminy o wykup dzia?ek ” – informuje Teresa Koszulińska, naczelnik wydzia?u rozwoju gospodarczego mszczonowskiego ratusza”. http://mszczonow24h.pl/aktualnosci/28815/ Nasze wspólne starania, profesjonalizm kompetentnych osób z Ministerstwa ?rodowiska oraz niezwykle rzetelne analizy Państwowej Rady Ochrony Przyrody zaowocowa?y formalnymi decyzjami, które nie pozwalaj? na otwarcie delfinarium w Polsce. Wierzymy, ?e b?dzie to jednoznaczny sygna? tak?e dla innych inwestorów, którzy my?l? o stworzeniu w Polsce delfinarium i zarabianiu pieni?dzy kosztem tych wspania?ych zwierz?t. W dalszym ci?gu razem z partnerami zagranicznymi i Dolphinaria-Free Europe Coalition monitorujemy sytuacj?. Liczymy tak?e na Wasze nieustajace wsparcie. Jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia… Nie! dla delfinarium This entry was posted in Uncategorized on June 16, 2016 by Ma?gorzata Dzie?yc. Minister ?rodowiska i PROP: Nie ma zgody na delfinarium Pod koniec sierpnia Minister ?rodowiska, Pan Maciej Grabowski wyda? opini? na temat otwarcia delfinarium w Mszczonowie. Opinia ta, wyra?aj?ca brak zgody na wykorzystanie delfinów w celach komercyjnych, by?a druzgoc?ca dla próby stworzenia przemys?u delfinaryjnego w Polsce. Decyzja Ministra oparta by?a na ekspertyzie Państwowej Rady Ochrony Przyrody, która odnios?a si? negatywnie do zapytania inwestora o mo?liwo?? uzyskania zgody na wwóz delfinów do Polski. Zdaniem Ministra i PROPu, delfiny ?le znosz? niewol?, a delfinaria nie s? w stanie zapewni? zwierz?tom odpowiednich warunków do ?ycia. Negatywna opinia Ministerstwa spotka?a si? z uznaniem organizacji dzia?aj?cych przeciwko niewoli delfinów, jak równie? tysi?cy osób z Polski i zagranicy, które do??czy?y do kampanii na rzecz zablokowania delfinarium w Mszczonowie i podpisa?y petycje. Niestety do pe?ni szcz??cia i zwyci?stwa nadal brakuje jasnych przepisów jednoznacznie zakazuj?cych trzymania delfinów w niewoli na terenie naszego kraju. Zgodnie z zapewnieniami rzeczniczki Ministerstwa, Pani Katarzyny Pliszczyńskiej, negatywna opinia PROP na temat delfinariów jest wi???ca dla szefa resortu, niezale?nie od tego, kto pe?ni t? funkcj?. Nadchodz?ce wybory parlamentarne i zmiany stanowiskowe poka?? jednak, czy decyzja Ministra Gabowskiego zostanie podtrzymana. Niezale?nie od tego, jak dalej potocz? si? losy mszczonowskiego delfinarium pami?tajmy, ?e na terenie samej Unii Europejskiej w niewoli nadal wi?zionych jest niemal 300 delfinów, które wykorzystywane s? ku uciesze publiczno?ci, która cz?sto nie?wiadoma jest cierpienia wyst?puj?cych zwierz?t. Delfinaria i oceanaria pozostaj? popularnym celem urlopowych wycieczek, mami?c odwiedzaj?cych mitem ?u?miechni?tego delfina” i ?atw? rozrywk?. Dlatego tak wa?ne jest, aby edukowa? i u?wiadamia? nasze spo?eczeństwo o prawdziwiej cenie, jak? p?ac? delfiny w niewoli, o tym, jak tam trafiaj? i jak wygl?da ich cyrkowe ?ycie. Nie! dla delfinarium This entry was posted in Uncategorized on October 10, 2015 by Ma?gorzata Dzie?yc. List otwarty do Inwestora mszczonowskiego delfinarium Poni?ej zamieszczamy tre?? listu otwartego skierowanego do inwestora mszczonowskiego delfinarium – firmy Polskie Centrum Edukacji i Ochrony Mórz (PCEiOM), w odpowiedzi na o?wiadczenie PCEiOM z dnia 17 lipca b.r., opublikowane na stronie internetowej Inwestora http://delfinarium-polska.pl/ . LIST OTWARTY Do w?a?cicieli firmy Polskie Centrum Edukacji i Ochrony Mórz – inwestora mszczonowskiego delfinarium Do wszystkich osób zainteresowanych problemem delfinarium w Polsce i ceni?cych sobie rzetelno?? informacji Szanowni Państwo W niniejszym li?cie otwartym chcieli?my si? oficjalnie odnie?? do o?wiadczenia Polskiego Centrum Edukacji i Ochrony Mórz (PCEiOM) z dnia 17 lipca b.r., opublikowanego na stronie internetowej mszczonowskiego delfinarium. W pierwszej kolejno?ci musimy odnie?? si? do s?ów, w których PCEiOM zarzuca organizacjom dzia?aj?cym przeciw delfinarium publikowanie informacji nieprawdziwych i niepopartych dowodami. Jako Zespó? NIE! Dla Delfinarium, dzia?aj?cy przy Fundacji Mi?dzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierz?t – Viva stawiamy na rzetelno?? informacji. ?ci?le wspó?pracujemy z najwi?kszymi autorytetami w tej dziedzinie i wiod?cymi instytucjami mi?dzynarodowymi zajmuj?cymi si? ochron? delfinów i wielorybów. Dlatego za ka?dym razem podajemy ?ród?a oraz odwo?ujemy si? do badań, raportów, wyników analiz. Prawda za? jest taka, ?e to nie my, a inwestor sam na swojej stronie internetowej publikuje teksty, które wprowadzaj? w b??d opini? publiczn?. Pragniemy zaznaczy?, ?e zarówno nasza petycja oraz zamieszczane przez nas komentarze dotycz? jedynie dzia?ań PCiOM zmierzaj?cych do utworzenia delfinarium i trzymania delfinów w niewoli. Nie maj? one na celu naruszenia czyichkolwiek dóbr osobistych. Zgodnie z nasz? najlepsz? wiedz? oraz w oparciu o opinie ekspertów staramy si? przedstawi? opinii publicznej fakty ?wiadcz?ce o tym, ?e delfinaria, w tym tak?e planowany obiekt w Mszczonowie , s? pomys?em chybionym, uderzaj?cym bezpo?rednio w dobrostan delfinów. Czujemy si? te? w obowi?zku przedstawia? przes?anki, które w?a?ciciele delfinariów i i biznesmeni z bran?y delfinowej cz?sto staraj? si? ukry? b?d? przeinaczy?. Oto niektóre przek?amania, które znajdujemy na stronie internetowej oraz w wypowiedziach Polskiego Centrum Edukacji i Ochrony Mórz dla mediów. W akapicie ?Ile lat ?yje delfin?” na swoje stronie internetowej w zak?adce ?Warto wiedzie?” Inwestor podaje nieprawdziw? informacj? sugeruj?c?, ?e delfiny urodzone w basenach ?yj? prawie dwa razy d?u?ej ni? w warunkach naturalnych. Jest to oczywista nieprawda. Delfiny na wolno?ci do?ywaj? 50 lat [1] (a nie 20, jak podaje inwestor), a uwzgl?dniaj?c nawet obecny, relatywnie wysoki poziom opieki weterynaryjnej w delfinariach, wspó?czynnik ?miertelno?ci w niewoli jest wci?? wy?szy ni? na wolno?ci (annual mortality rate 5,6% vs 3,9 %) [2]. Oczywi?cie delfinaria ch?tnie powo?uj? si? na przypadek delfina Nellie, który prze?y? w niewoli 61 lat (Florida’s Marineland Park). Ale to ?aden powód do dumy dla jego w?a?cicieli. Bo dla delfina oznacza?o to 61 lat ?ycia w nienormalnym ?rodowisku, zupe?nie nieadekwatnym do biologii tego zwierz?cia. Czyli tak naprawd? wyrok do?ywocia, który w praktyce oznacza?...

niedladelfinarium.pl Whois

Domain Name: NIEDLADELFINARIUM.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en